Share on Google+:

Shrimp mayonnaise with Ponzu sauce

Preparation time: 20 mins  
Per portion: 2133 kJ / 509 kcal 

Shrimp mayonnaise with Ponzu sauce

Teriyaki prawn and avocado toast

Preparation time: 20 mins  
Per portion: 1531 kJ / 366 kcal 

Teriyaki prawn and avocado toast

Omelette with Spicy Soy Sauce

Preparation time: 30 mins  
Per portion: 897 kJ / 214 kcal 

Omelette with Spicy Soy Sauce

Kushi-ten Tempura Kebab

Preparation time: 1h  
Per portion: 2018 kJ / 482 kcal 

Kushi-ten Tempura Kebab